CHRISTMAS SALE kortingen tot -50% | Bekijk »

Algemene voorwaarden van de online shop etuo

waarin onder andere de regels voor het sluiten van overeenkomsten via de Shop staan vermeld en waarin de belangrijkste informatie over de Verkoper, de Shop en de rechten van de Consument is opgenomen.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Contact met de Verkoper

Artikel 3 Technische vereisten

Artikel 4 Aankoop in de Shop

Artikel 5 Betalingen

Artikel 6 Uitvoering van de bestelling

Artikel 7 Herroepingsrecht

Artikel 8 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Artikel 9 Klachten

Artikel 10 Persoonsgegevens

Artikel 11 Voorbehoud

Artikel 12 Aanvullende bepalingen voor andere kopers dan consumenten

Bijlage Nr. 1: Modelformulier voor herroeping

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Account - een gratis digitale dienst in de zin van de Wet Consumentenrechten, dankzij welke de Koper gebruik kan maken van extra functies in de Shop.

Koper - elke entiteit die een aankoop doet in de Shop of stappen onderneemt om een aankoop te doen in de Shop.

Consument - een Koper die een natuurlijke persoon is en die een bestelling plaatst in de Shop of stappen onderneemt om een aankoop te doen in de Shop, zonder direct verband met zijn/haar zakelijke of professionele activiteit.

Wet betreffende consumentenrechten - de Poolse wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten.

Verkoper - ETUO GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ met maatschappelijke zetel te ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, Polen, ingeschreven in het Nationale Register van Rechtbanken - Ondernemersregister door SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, onder KRS-nummer (Nationaal Handelsregister) 0000969695, BTW-identificatienummer van de Europese Unie PL7812035133, REGON-nummer (Nationaal Officieel Ondernemingsregister) 521902920000, aanvangskapitaal 5000,00 PLN.

Winkel - de etuo online winkel die wordt beheerd door de Verkoper op https://www.etuo.nl.

Voorwaarden - deze voorwaarden.

Werkdagen - dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen in Polen.

Artikel 2 CONTACT MET DE VERKOPER

Postadres: ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, Polen.

E-mailadres: [email protected].

Telefoon: +48612502430.

Adres voor het retourneren van goederen (in geval van herroeping van het contract): ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, Polen.

Adres voor het verzenden van de goederen waarover een klacht wordt ingediend: ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, Polen.

De kosten van een telefoongesprek of gegevensoverdracht door de Koper vloeien voort uit het basistarief van de telecommunicatieoperator of internetprovider wiens diensten de Koper gebruikt. De Verkoper benadrukt dat de kosten van een internationale oproep of internationale datatransmissie hoger kunnen zijn dan de kosten van een binnenlandse oproep of transmissie - afhankelijk van het tarief van de telecommunicatieoperator of internetprovider wiens diensten de Koper gebruikt..

Artikel 3 TECHNISCHE EISEN

Voor een goede werking van de Shop is een apparaat met internettoegang en een webbrowser die JavaScript en cookies ondersteunt vereist.

Voor het plaatsen van een bestelling in de Shop is, naast de vereisten zoals beschreven in sec. 1 is een actieve e-mailaccount vereist.

Artikel 4 KOPEN IN DE WINKEL

De productprijzen in de Shop zijn de totaalprijzen voor het product.

De Verkoper benadrukt dat de totale prijs van de bestelling bestaat uit de prijs van de producten en, indien van toepassing, de kosten van de levering van de goederen.

Het geselecteerde product moet worden toegevoegd aan het winkelwagentje in de Shop.

De Koper kiest vervolgens de leveringswijze van de goederen en de betalingswijze voor de bestelling uit de beschikbare opties in de Shop en verstrekt de gegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken.

De bestelling wordt geplaatst na bevestiging van de inhoud ervan en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Koper.

Het plaatsen van een bestelling staat gelijk aan het sluiten van een contract tussen de Koper en de Verkoper.

Kopers kunnen zich registreren in de Shop, d.w.z. een Account aanmaken in de Shop, of aankopen doen zonder zich te registreren door hun gegevens te verstrekken telkens wanneer ze een bestelling plaatsen.

Artikel 5 BETALINGEN

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in de Shop:

door overschrijving op de bankrekening van de Verkoper;

met een betaalkaart:

 • Visa
 • Visa elektronisch
 • MasterCard
 • MasterCard Elektronisch
 • Maestro
 • via een betalingsplatform:

 • PayPal
 • PayU
 • bij aflevering, d.w.z. per kaart of contant bij aflevering van de goederen aan de Koper;.

  Als de Koper ervoor kiest om vooruit te betalen, moet de bestelling worden betaald binnen 10 Werkdagen nadat de bestelling is geplaatst.

  Door te kopen in de Shop aanvaardt de Koper het gebruik van elektronische facturen door de Verkoper. De Koper heeft het recht om zijn aanvaarding in te trekken.

  Artikel 6 UITVOERING

  De levertijd wordt aangegeven in de Shop.

  Als de Koper ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen voor de bestelling, gaat de Verkoper verder met de bestelling zodra deze is betaald.

  Wanneer de Koper binnen één bestelling producten met verschillende levertijden heeft gekocht, wordt de bestelling verwerkt binnen de levertijd die geldt voor het product met de langste levertijd.

  Levering is mogelijk in de volgende landen:

 • Nederland.
 • De volgende leveringsmethoden zijn beschikbaar in de Shop:

 • via een koeriersdienst,
 • naar pakjeskasten.
 • Artikel 7 OPZEGGINGSRECHT VAN HET CONTRACT

  De Consument heeft het recht om de overeenkomst die hij via de Shop met de Verkoper heeft gesloten, onder voorbehoud van artikel 8 van deze Voorwaarden, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

  De termijn voor herroeping van het contract verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag:

 • waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen of waarop een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen;
 • waarop de consument het laatste goed, de laatste tranche of het laatste deel daarvan in bezit heeft genomen, dan wel waarop een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het laatste goed, de laatste tranche of het laatste deel daarvan in bezit heeft genomen, in geval van een overeenkomst die voorziet in de eigendomsoverdracht van meerdere goederen die afzonderlijk, per tranche of deel daarvan worden geleverd.
 • Om het recht om de overeenkomst te herroepen uit te oefenen, moet de consument de verkoper via de contactgegevens in artikel 2 van deze voorwaarden op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail).

  De consument kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat aan het einde van de algemene voorwaarden is toegevoegd, maar dit is niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende als de consument informatie over de uitoefening van zijn herroepingsrecht stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  GEVOLGEN VAN HERROEPING VAN HET CONTRACT

  In geval van herroeping van de gesloten overeenkomst zal de Verkoper alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit de door de Consument gekozen leveringswijze die afwijkt van de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke leveringswijze), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van het besluit van de Consument om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, aan de Consument terugbetalen - onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 11 sec. 3 en 4 hiervan.

  De Verkoper vergoedt de betaling met hetzelfde betaalmiddel als de Consument bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument anders overeenkomt en de Consument in ieder geval geen kosten voor deze terugbetaling hoeft te betalen.

  Indien de Verkoper niet heeft aangeboden de goederen bij de Consument af te halen, kan de Verkoper de terugbetaling inhouden totdat de goederen zijn ontvangen of totdat het bewijs van terugzending is geleverd, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

  De Verkoper verzoekt de goederen terug te sturen naar het volgende adres: ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, Polen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de consument de verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de consument de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

  De consument draagt de rechtstreekse kosten van de terugzending.

  De consument is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik ervan op een andere manier dan nodig was om het type, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Indien de goederen door hun aard niet op de gebruikelijke wijze per post kunnen worden teruggezonden, komen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de Consument. Het geschatte bedrag van deze kosten wordt door de Verkoper aan de Consument meegedeeld in de beschrijving van de goederen in de Shop of bij het plaatsen van de bestelling.

  In het geval dat een terugbetaling nodig is voor een transactie die door de Consument is gedaan met een betaalkaart, zal de Verkoper de terugbetaling uitvoeren op de bankrekening die is toegewezen aan die betaalkaart.

  Artikel 8 UITZONDERINGEN OP HET RECHT VAN OPZEGGEN UIT HET CONTRACT

  Het recht om de overeenkomst te herroepen, waarnaar wordt verwezen in artikel 7 van deze Sunrise Regels, is niet van toepassing op de overeenkomst:

 • waarvan het onderwerp een niet-geprefabriceerd product is dat is vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dat is bedoeld om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
 • waarvan het onderwerp het product is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;
 • die betrekking heeft op een product dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd en dat na opening van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet mag worden teruggezonden als de verpakking na levering wordt geopend;
 • die betrekking hebben op goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere goederen;
 • waarvan het onderwerp geluids- of beeldopnamen of computersoftware zijn die worden geleverd in een verzegelde verpakking indien de verpakking na levering wordt geopend;
 • voor de levering van tijdschriften, periodieken of magazines, met uitzondering van een abonnementscontract;
 • waarbij de prijs of vergoeding afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen tijdens de termijn om het contract op te zeggen.
 • Artikel 9 KLACHTEN

  I ALGEMENE BEPALINGEN

  De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor de conformiteit van de prestatie met de overeenkomst zoals voorzien in de algemeen geldende wetten, met inbegrip van in het bijzonder de bepalingen van de Wet op de Consumentenrechten - onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 11 sec. 3 en 4 hiervan.

  De Verkoper vraagt om klachten (met inbegrip van klachten over de werking van de Shop) in te dienen op het postadres of e-mailadres vermeld in artikel 2 van deze voorwaarden.

  Als er een garantie is verleend voor het product, is informatie over de garantie en de voorwaarden beschikbaar in de Shop.

  De Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren - behoudens het bepaalde in artikel 11 sec. 3 en 4 van deze voorwaarden.

  II CONSUMENTEN

  Goederen

  Als de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de rechten uit te oefenen die worden beschreven in hoofdstuk 5a van de Wet op de consumentenrechten.

  De Verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen met het contract dat bestaat op het moment van de levering en dat ontdekt wordt binnen twee jaar na dat moment, tenzij de houdbaarheid van de goederen, zoals bepaald door de Verkoper, hun rechtsvoorgangers of personen die namens hen handelen, langer is - onder voorbehoud van de bepalingen van Artikel 11 sec. 3 en 4 van deze voorwaarden.

  Op basis van de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten kan de consument in het geval van niet-overeenstemming van de goederen met het contract, eisen:

 • vervanging van goederen,
 • reparatie van de goederen.
 • Daarnaast kan de consument een kennisgeving indienen:

 • prijsverlaging,
 • herroeping van het contract
 • waar:

 • de Verkoper heeft geweigerd om de goederen in overeenstemming te brengen met het contract in overeenstemming met Artikel 43d sec. 2 van de Wet inzake consumentenrechten;
 • de Verkoper heeft nagelaten de goederen in overeenstemming te brengen met de overeenkomst in overeenstemming met Artikel 43d sec. 4-6 van de Wet inzake consumentenrechten;
 • het gebrek aan conformiteit van de goederen met het contract blijft bestaan, ook al heeft de Verkoper getracht de goederen in overeenstemming te brengen met het contract;
 • het gebrek aan conformiteit van de goederen met de overeenkomst significant genoeg is om ofwel een prijsvermindering ofwel een herroeping van de overeenkomst te rechtvaardigen zonder eerst een beroep te doen op de rechtsmiddelen van artikel 43d van de Wet inzake consumentenrechten;
 • uit de kennisgeving van de Verkoper of de omstandigheden blijkt dat de Verkoper de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder onnodige overlast voor de Consument in overeenstemming zal brengen met de overeenkomst.
 • In het geval van goederen die moeten worden hersteld of vervangen, stelt de consument de goederen ter beschikking van de verkoper. De Verkoper zal de goederen op eigen kosten bij de Consument ophalen.

  De consument kan de overeenkomst niet herroepen als het gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst onbeduidend is.

  In het geval van herroeping van de overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel (met betrekking tot goederen), moet de consument de goederen onverwijld op kosten van de verkoper retourneren aan: ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, Polen. De Verkoper zal de prijs onverwijld terugbetalen aan de Consument, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of het bewijs van hun terugzending - onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 11 sec. 3 en 4 hiervan.

  De Verkoper zal de bedragen die hij verschuldigd is als gevolg van de uitoefening van het recht op prijsvermindering onverwijld aan de Consument terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de mededeling van de Consument over de prijsvermindering - behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 3 en 4 van deze voorwaarden. 3 en 4.

  Buitengerechtelijke klachten- en verhaalmethoden

  De Verkoper informeert de Consument over de mogelijkheid gebruik te maken van buitengerechtelijke procedures voor de behandeling van klachten en de afhandeling van vorderingen. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel of op de websites van de entiteiten die gerechtigd zijn tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Een Consument kan onder andere gebruik maken van de volgende:

 • de hulp van het relevante Europese Consumentencentrum van het netwerk van Europese Consumentencentra. De centra geven informatie over consumentenrechten en helpen bij het oplossen van geschillen bij grensoverschrijdende aankopen. De hulp van de Europese Consumentencentra is in principe gratis. Zie voor een lijst van landspecifieke consumentencentra: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en#contact-ecc-net;
 • het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Daarnaast zijn de volgende vormen van ondersteuning beschikbaar in de Republiek Polen:
 • bemiddeling door de plaatselijk bevoegde Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Inspectie van de Handelsinspectie van het woiwodschap), waarbij een verzoek om bemiddeling moet worden ingediend. In principe is de procedure gratis. Een lijst van inspectiediensten is hier te vinden: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
 • de bijstand van het bevoegde permanente arbitragehof voor consumentenzaken dat werkzaam is bij de Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (Inspectie van de Handelsinspectie van het woiwodschap), waarbij een verzoek moet worden ingediend om de zaak voor het arbitragehof in behandeling te nemen. In principe is de procedure gratis. De lijst van rechtbanken is beschikbaar op: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 • De voorgaande bepaling is louter informatief en houdt geen verplichting in voor de Verkoper om gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

  Het gebruik van buitengerechtelijke geschillenbeslechting is vrijwillig voor zowel de Verkoper als de Consument.

  Een consument kan bovendien gebruik maken van de gratis hulp van de gemeentelijke of districtsombudsman voor consumenten in de Republiek Polen.

  III ANDERE AFNEMERS DAN CONSUMENTEN

  Voor alle duidelijkheid wijst de Verkoper erop dat de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens een Koper die geen Consument is, in verband met een klacht, wordt beheerst door de bepaling van artikel 12 sec. 1.

  Artikel 10 PERSOONSGEGEVENS

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Koper worden verstrekt tijdens het gebruik van de Shop is de Verkoper.

  Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper, met inbegrip van andere doeleinden en gronden voor gegevensverwerking, evenals ontvangers van gegevens - is te vinden in het privacybeleid dat beschikbaar is in de Winkel - vanwege het principe van transparantie, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad (EU) - "GDPR".

  Het doel van de verwerking van de door de Koper verstrekte gegevens in verband met de aankoop in de Shop is het verwerken van bestellingen. De basis voor de verwerking van persoonsgegevens in dit geval is:

 • een contract of handelingen die op verzoek van de Koper zijn verricht om het contract te sluiten (Artikel 6 sec. 1(b) van de GDPR),
 • de wettelijke verplichting van de Verkoper met betrekking tot de boekhouding (Artikel 6 sec. 1(c) van de GDPR) en
 • het gerechtvaardigde belang van de Verkoper om gegevens te verwerken voor het vaststellen, onderzoeken of verdedigen van mogelijke claims (Artikel 6 sec. 1(f) van de GDPR).
 • Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Koper is vrijwillig, maar tegelijkertijd noodzakelijk om een contract af te sluiten.

  Als u geen gegevens verstrekt, kan er geen contract worden afgesloten in de Shop.

  De persoonlijke gegevens van de koper die zijn verstrekt in verband met aankopen in de Shop worden verwerkt tot:

 • het contract tussen de Koper en de Verkoper niet langer geldig is de Verkoper niet langer wettelijk verplicht is om de gegevens van de Koper te verwerken;
 • vervalt de mogelijkheid tot het indienen van claims door de Koper of Verkoper met betrekking tot een via de Shop afgesloten contract;
 • het bezwaar van de Koper tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt geaccepteerd, indien de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de Verkoper
 • - afhankelijk van wat in elk geval van toepassing is.

  De Koper heeft het recht om te verzoeken:

 • toegang tot hun persoonlijke gegevens,
 • correctie van hun persoonlijke gegevens,
 • verwijdering van hun persoonlijke gegevens,
 • beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens,
 • overdracht van hun persoonlijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke,
 • en het recht op:

 • te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens op gronden die verband houden met de bijzondere situatie van de Koper - tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van artikel 6 sec. 1(f) van de GDPR (d.w.z. op legitieme belangen die door de Verkoper worden nagestreefd).
 • Om zijn rechten uit te oefenen, moet de Koper contact opnemen met de Verkoper met behulp van de gegevens in Artikel 2 van deze voorwaarden.

  In het geval dat de Koper van mening is dat zijn gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan de Koper een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. In Polen is deze autoriteit de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

  Artikel 11 RESERVERINGEN

  Het aanbieden van onwettige inhoud door de Koper is verboden.

  Elke bestelling in de Shop vormt een afzonderlijke overeenkomst en vereist een afzonderlijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Het contract wordt afgesloten voor de tijd en het doel van de verwerking van de bestelling.

  Op elk contract dat op basis van deze Algemene voorwaarden wordt aangegaan, is het Poolse recht van toepassing, onder voorbehoud van sec. 4.

  De keuze van Pools recht voor overeenkomsten die onder de Algemene Voorwaarden met consumenten worden gesloten, betekent niet dat de rechten van consumenten onder de dwingende regels van het recht dat op die consument van toepassing is in situaties waarin geen rechtskeuze mogelijk is, worden opgeheven of beperkt. Dit betekent in het bijzonder dat als nationale regelgeving die van toepassing is op de consument voorziet in een bescherming die breder is dan die waarin deze Algemene Voorwaarden of de Poolse wet voorzien, deze bredere bescherming van toepassing is.

  Contracten die op basis van deze Algemene Voorwaarden worden gesloten, worden in het Engels afgesloten.

  Geen van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden sluit de rechten van de Consument die voortvloeien uit de bepalingen van de wet uit of beperkt deze op enigerlei wijze.

  Een natuurlijke persoon die in de winkel een overeenkomst sluit of voornemens is te sluiten die rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, wordt gelijkgesteld met een consument en heeft dezelfde rechten als consumenten, wanneer uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst voor die persoon geen professioneel karakter heeft. De voorgaande zin is niet van toepassing op het bepaalde in artikel 9 in het onderdeel "Buitengerechtelijke klachten- en verhaalmethoden", noch op het bepaalde in afdeling 4.

  Artikel 12 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR KOPERS ANDERS DAN CONSUMENTEN

  Onder voorbehoud van artikel 11 sec. 7, is elke aansprakelijkheid van de Verkoper jegens een Koper die geen Consument is, voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten via de Shop - binnen de grenzen toegestaan door de wet - uitgesloten.

  Onder voorbehoud van artikel 11 sec. 7, in het geval van een mogelijk geschil met een Koper die geen Consument is, in verband met een via de Shop gesloten overeenkomst, is de bevoegde rechter die van de statutaire zetel van de Verkoper.